Kontantkøbsbetingelser

1 Omfang
Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af varer online på Kidsprint.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kidsprint.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På www.kidsprint.com kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

Kidsprint.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Kidsprint.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.

Kidsprint.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

Betalingsbetingelser og gebyrer
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Mobile Pay, Dankort, Visa-Dankort, Visa.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Kidsprint.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer, bankoverførsel eller finansiering.

Ved mistanke om kortsvindel kan Kidsprint.dk kræve betaling via bankoverførsel. Kidsprint.dk skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen ved bankoverførsel.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Levering og risiko
Levering sker til den af køber oplyste adresse. Som udgangspunkt sender Kidsprint.dk varerne samme dag, hvis varen ikke er en personaliseret vare eller 3D printet vare. Personaliserede og 3D printede varer har længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Kidsprint.dk tager forbehold for udsolgte varer.

Ved levering af Makerware kan Kidsprint.dk mod et tillæg på kr. 499,- levere til Bornholm, dog yder Kidsprint.dk ikke opsætning og andre serviceydelser. Til andre ikke-brofaste øer kan Kidsprint.dk levere Makerware til færgeleje mod forudgående aftale med Kidsprint.dk’s kundeservice. Kontakt kundeservice for yderligere information på tlf. 22 56 58 38

Kidsprint.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 14 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Kidsprint.dk’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer Kidsprint.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med Post Danmark, leverer Kidsprint.dk i hele Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark, med undtagelse af ikke-brofaste øer.

Er køber ikke bosiddende i Danmark, men ønsker køber alligevel at indgå en aftale på kontantkøbsbetingelser hos Kidsprint.dk, skal køber selv skal afhente eller sørge for afhentning af sin ordre på vores lager på Åsbjerg 66, 7323 Give.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Kidsprint.dk umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, er Kidsprint.dk berettiget til at kræve erstatning, jf. Kidsprint.dk’ gebyrsatser på www.kidsprint.com eller jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

Købers ansvar
Ud over købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

  1. Underretning

Køber skal meddele Kidsprint.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber. Meddelelsen skal indeholde gyldig dokumentation.

I tilfælde af berettiget reklamation, får køber ingen reduktion i købsprisen førend produktet har været ude af funktion i over 21 arbejdsdage, efter køber har underrettet Kidsprint.dk herom. Kidsprint.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produktet igen er funktionsdygtigt.

  1. Betaling af omkostninger

Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter udenfor Kidsprint.dk’ forretningsområde og til Kidsprint.dk.

Sælgers ansvar
Kidsprint.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor Kidsprint.dk´ forretningsområde (se www.kidsprint.com).

  1. Udbedring

Kidsprint.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, er ikke omfattet af Kidsprint.dk´ forpligtelse til udbedring.

Kidsprint.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Kidsprint.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Kidsprint.dk’ vurdering.

  1. Produktansvar

Kidsprint.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Kidsprint.dk´ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Kidsprint.dk.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette Kidsprint.dk og medvirke til sagens opklaring. Kidsprint.dk har ret til at besigtige skaden.

Fortrydelsesret
Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Kidsprint.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Der ydes ingen fortrydelsesret på bestilling af 3D printede emner, herunder og ikke begrænset til 3D minimig figurer.

Særregler ved personaliserede produkter
Produkter med tryk, gravering, personalisering eller 3D selfies kan IKKE byttes eller returneres. Returretten frafalder på det tidspunkt hvor Kidsprint ApS går i gang med at trykke, brodere, gravere eller 3D printe varen, jævnfør Forbrugeraftaleloven, § 18, stk. 3.

Følge af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Kidsprint.dk alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Kidsprint.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Kidsprint.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Kidsprint.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kidsprint.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Kidsprint.dk har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.